Nasz statut

STATUT
STOWARZYSZENIA BANK ŻYCZLIWYCH SERC
Tekst jednolity
Wprowadzony Uchwałą Walnego Zebrania Członków
Z dnia 10.06.2010

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie Bak Życzliwych Serc zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie :
- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
- niniejszego Statutu

§ 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym zrzeszeniem osób, które wyrażają chęć, wolę i zaangażowanie w działalności związanej z problemami leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnymi schorzeniami i chorobami wrodzonymi i nabytymi.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Gminy Siewierz.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada siedzibę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2, na podstawie zawartej umowy.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może używać pieczęci z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1)ochrona praw i interesantów oraz udzielenie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, rehabilitacji i leczenia osób objętych pomocą i opieką Stowarzyszenia
2)prowadzenie działań w zakresie pracy oświatowej, kulturalnej, społecznej, rekreacyjno-sportowej i innych objętych planem działania Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej
3)propagowanie w społeczeństwie problemów rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania pomocy i wsparcia działalności Stowarzyszenia ze strony innych podmiotów.

§ 8.

Dla realizacji powyższych celów i zadań Stowarzyszenie może:
a) Organizować:
Dokształcanie i szkolenie w zakresie rehabilitacji zdrowotnej poprzez szkolenia, kursy, seminaria dla opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych
Wyjazdy na obozy, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki
Imprezy kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, społeczne i inne formy zajęć w zakresie swojej działalności,
b) wydawać:
czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje dotyczące spraw środowiska osób niepełnosprawnych i jego problemów
c) współpracować:
z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, zakładami pracy, firmami i instytucjami kultury oraz placówkami szkolnymi gminy
d) nadawać:
honorowe odznaki i statuetki Stowarzyszenia dla osób fizycznych i prawnych wspierających i propagujących jego działalność
e) uzyskiwać:
środki na realizację działalności Stowarzyszenia poprzez m.in. składki członkowskie, udział w konkursach ofert na zadania publiczne samorządu gminnego i wojewódzkiego, programach UE, darowizny, sponsoring, organizację imprez charytatywnych, zbiórki publiczne, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność statutową i innych przewidzianych prawem

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 9.

1.Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, zameldowana na terenie woj. Śląskiego, która ukończyła lat 18 i posiada pełne prawa obywatelskie.

§ 10.
1.Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia
2)uczestniczyć w pracach przygotowania programu działalności i pomocy socjalno-bytowych i rehabilitacyjno-leczniczych wg opracowanego regulaminu i planu w tej mierze.

§ 11.

1.Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:

1)przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia
2)brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,
3) przestrzegać zasad współżycia społecznego,
4)regularnie płacić składki członkowskie,

§ 12.

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1)śmierci członka,
2)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, które składane jest do Zarządu
3)zalegania z płaceniem składek przez okres ponad jeden rok,
4)skazanie na utratę praw publicznych
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
6) utraty zdolności do czynności prawnych
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu
2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu – w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu.

IV. WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU.

§ 13.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2)Zarząd
3)Komisja Rewizyjna,

§ 14.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) ustalenie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3) wybór Prezesa Stowarzyszenia i Sekretarza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jego Zastępcy
4) uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
5) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku.
6) udzielenie absolutorium Zarządowi
§ 16.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje:
1) Zarząd z własnej inicjatywy
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej
3) na wniosek nie mniej niż 50% członków Stowarzyszenia

§ 17.

1 Zarząd składa się z 3 członków w tym z:
- Prezesa
- Sekretarza
- Członka Zarządu

2. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji w okresie kadencji Prezesa wybranego przez Walne Zebranie Członków przeprowadzany jest wybór uzupełniający.

§ 18.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia
1. Do Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
3) opracowanie i uchwalanie wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów Stowarzyszenia
4) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz wykazywanie rocznych sprawozdań z działalności
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku
6) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
7) przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków
8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
9) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych
10) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
11) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających
12) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym w obecności połowy ogólnej ilości członków i jego kadencja trwa 4 lata
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu w tym Prezesa i Sekretarza
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Zarządu.

§ 20.

1. Najwyższym organem kontrolującym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, która składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza
2. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Komisji- następuję wybór uzupełniający przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 21.

Do Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości i legalności oraz kontrola działalności Zarządu pod względem zgodności ze statutem i programem działania,
2) składanie na posiedzeniach Zarządu wniosków i opinii dotyczących projektów planów i budżetu,
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

VI MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 23.

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusz w gotówce i zgromadzone na koncie bankowym

§ 24.

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie
2) datki ze zbiórek publicznych, cegiełki z imprez charytatywnych i wydawnictw własnych
3) dotacje państwowe, samorządowe i inne przekazane Stowarzyszeniu oraz związane z udziałem w różnych konkursach i programach
4) zapisy, darowizny, sponsoring, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
5) ze społecznej pracy członków

2. Funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 25.

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania Stowarzyszenia, wymagają do swej ważności podpisów dwóch upoważnionych członków Zarządu tj. Prezesa i Sekretarza

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Projekty zmian statutu uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd wyznaczy komisję do przeprowadzenia likwidacji a Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i określi cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 28.

Statut został uchwalony w dniu 06.02.2010 roku.